Επικοινωνία

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφεξής καλουμένου ως ο «ιστότοπος». Στο κείμενο των Όρων Χρήσης ως αυτό έχει, παρατίθενται αναλυτικώς οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επισκέπτη (εφ’ εξής «χρήστης») που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστοτόπου και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών. Σε περίπτωση δε μη αποδοχής έστω και ενός εκ των κατωτέρω όρων, οφείλετε να διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστοτόπου www.stamatiouhomes.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Εναπόκειται στον χρήστη να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις καθώς οι Όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στον παρόντα ιστότοπο είναι οι μόνοι εφαρμοστέοι και σε ισχύ.

 1. Ιδιοκτησία ιστοτόπου — Σκοπός
  1. Η ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του παρόντος ιστοτόπου ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Αναγεννήσεως αρ. 43, κατόχου του ΑΦΜ 110113054 ΔΟΥ Ηρακλείου και του αρ. Γ.Ε.ΜΗΓια επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται ειδική φόρμα στον ιστότοπο, άλλως ο χρήστης δύναται να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@stamatiouhomes.gr. Σε κάθε περίπτωση δύναται να επικοινωνεί με την επιχείρησή μας κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτής [Δευτέρα 8:00-15:00, Τρίτη 8:00-15:00 & 17:30 – 20:00, Τετάρτη 8:00-15:00, Πέμπτη 8:00-15:00 & 17:30 – 20:00, Παρασκευή 8:00- 15:00 & 17:30 – 20:00, Σάββατο 8:00 – 14:00 στο τηλέφωνο 2810.330601.
  2. Ο παρών ιστότοπος αποσκοπεί στην παρουσίαση των έργων μας και της φιλοσοφίας της επιχείρησής μας η οποία στηρίζεται στους άξονες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της υψηλής αισθητικής, της καινοτομίας, της οικολογικής προσέγγισης, της ασφάλειας και των βιώσιμων προτάσεων κατασκευής. Επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, πλήρως εναρμονιζόμενοι στις συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς, με την παροχή της δυνατότητας στο χρήστη να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του ιστοτόπου μας www.stamatiouhomes.gr και να γνωρίσει ενδεικτικά έργα που έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει στον τομέα των κατασκευών.
 1. Δεσμοί προς λοιπούς ιστοτόπους — Διαφήμιση
  1. Δια του παρόντος ιστοτόπου είναι πιθανόν μέσω ειδικών συνδέσμων (π.χ. links, hyperlinks, banners, i-frame κλπ.) οι χρήστες να δύνανται να παραπεμφθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη εκάστου χρήστη στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους.
  2. Οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνουν ή ευθύνονται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία τους.
  3. Οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr δεν φέρουν ευθύνη για προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψουν από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση των ιστοτόπων αυτών.
  4. Οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr δεν φέρουν ευθύνη σε καμία περίπτωση για διαφημίσεις τρίτων φυσικών/νομικών προσώπων οι οποίες φιλοξενούνται στον ιστότοπο του και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ήθελε προκύψει μεταξύ τους. Αποκλειστικώς υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, πληρότητα και αλήθεια αυτού είναι τα διαφημιζόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα.
 1. Προστασία χρήστη από κακόβουλο λογισμικό ή ενέργειες τρίτων — Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών — Εξοπλισμός
  1. Μολονότι οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr έχουν λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστοτόπου τους να είναι ασφαλής για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυώνται ότι ο ιστότοπος τους ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιοί κλπ.) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.
  2. Επίσης, οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr διατηρούν το δικαίωμα να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα ή να τροποποιούν μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών του.
  3. Για τη χρήση των υπηρεσιών του www.stamatiouhomes.gr είναι απαραίτητο ο χρήστης να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, πρόσβαση στο Διαδίκτυο κλπ.). Σε περίπτωση έλλειψης του ή πλημμελούς λειτουργίας του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο χρήστης αποκλειομένης ρητώς οιασδήποτε ευθύνης των διαχειριστών του www.stamatiouhomes.gr.
 1. Υποχρεώσεις χρηστών — Αποζημίωση
  1. Ο χρήστης υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και ιδίως αυτήν που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, ανήθικη ή καταχρηστική χρήση του ιστοτόπου www.stamatiouhomes.gr ή παρενόχληση της λειτουργίας αυτού.
  2. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οιασδήποτε φύσης ζημία προκληθεί στους διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr ή τον ιστότοπο τους, οφειλόμενη σε παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε των παρόντων όρων, υποχρεούμενος να την αποκαταστήσει άμεσα και με κάθε νόμιμο μέσο.
  3. Ρητά διευκρινίζεται δε ότι, σε περίπτωση που κινηθεί εναντίον των διαχειριστών του www.stamatiouhomes.gr οποιασδήποτε μορφής, δικαστική, εξωδικαστική ή διοικητική διαδικασία ή υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν πρόστιμο, αποζημίωση για οιασδήποτε φύσης ζημία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή προβούν σε οποιαδήποτε δαπάνη που θα οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη της κείμενης νομοθεσίας, ή των παρόντων όρων, ενδεικτικώς και ουχί αποκλειστικώς αναφερομένων αυτών του Ποινικού Κώδικα, των Ειδικών Ποινικών Νόμων, των νόμων περί Τηλεπικοινωνιών, προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διατάξεων/αποφάσεων οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής, τούτος θα οφείλει να αποζημιώσει τους διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr και να αποκαταστήσει την όποια ζημία τους, ανεξαρτήτως αν η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του.
  4. Απαγορεύεται ρητώς στο χρήστη η μετάδοση, αναπαραγωγή, αποστολή κλπ. και εν γένει η δημοσιοποίηση μέσω του ιστοτόπου με καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφοριών με περιεχόμενο αθέμιτο, ανήθικο, παράνομο, ψευδές, προσβλητικό, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό. Η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνον για τον οποίο δημιουργήθηκε και δη για παράνομους, επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  5. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη που αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, σεβόμενος απολύτως το σύνολο των δικαιωμάτων τρίτων φυσικών ή και νομικών προσώπων.
  6. Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων, η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών με σκοπό την εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού, και εν γένει η χρήση του ιστοτόπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.
  7. Σε περίπτωση που το www.stamatiouhomes.gr λάβει σχετική ειδοποίηση – παράπονο ή διαπιστώσει ή υποπτευθεί ότι χρήστης παραβαίνει τους όρους του παρόντος και ενδέχεται να προκαλεί με τη συμπεριφορά του βλάβη ή ζημία πάσης φύσεως στον ιστότοπο ή σε τρίτα πρόσωπα, δύναται να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση το λογαριασμό του εν λόγω χρήστη και να συνεργαστεί με κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις σε αυτόν.
  8. Το www.stamatiouhomes.gr παρέχει στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό προσωπικό, αμεταβίβαστο, ανακλητό και περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο.
  9. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του παρόντος ιστοτόπου με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (π.χ. hacking), άλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει.
  10. Ο χρήστης αποδέχεται ότι ενδέχεται με τη χρήση του ιστοτόπου του www.stamatiouhomes.gr να εκτεθεί σε περιεχόμενο ανήθικο, προσβλητικό ή παράνομο.

 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας & λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων
  1. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει κάθε είδους αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία των διαχειριστών του www.stamatiouhomes.gr και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων (π.χ. προμηθευτών του www.stamatiouhomes.gr ), οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, αποκλειομένης ρητώς κάθε ευθύνης των διαχειριστών του www.stamatiouhomes.gr
  2. Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστοτόπου www.stamatiouhomes.gr από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο ως προς τους διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση τους.
 1. Αποποίηση ευθύνης
  1. Σε περίπτωση επικοινωνίας με το www.stamatiouhomes.gr για την διευκρίνιση ερωτημάτων του χρήστη εν σχέσει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τυχόν συμβουλές και πληροφορίες από την επιχείρηση είναι μεν αξιόπιστες, παρέχονται όμως με τη ρητή επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών, τις οποίες δεν δύναται ούτε υποχρεούται εκ του νόμου να επιβεβαιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Προς το σκοπό δε τούτο ενδέχεται η ατομική επιχείρηση με την
   επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» να ζητά από το χρήστη έγγραφο αίτημα παροχής πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου info@stamatiouhomes.gr ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται από τον ιστότοπο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της επικοινωνίας και της τυχόν μελλοντικής συναλλαγής.
  2. Οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, προτροπή, έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν επάγονται ουδεμία νομική δέσμευση για την επιχείρηση εάν δεν επακολουθήσει η ανάθεση έργου προς αυτήν και η αντίστοιχη ανάληψη εκ μέρους της των σχετικών υποχρεώσεων που θα καθορίζονται με έγγραφη συμφωνία των μερών.
  3. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ««ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» απαλλάσσεται από πάσης φύσεως ευθύνη και δη αυτής περί της εγκυρότητας, ορθότητας, αλήθειας, ακρίβειας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και πληροφοριών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή εφόσον δεν της έχει ανατεθεί με έγγραφη συμφωνία οποιοδήποτε έργο και δεν έχει αποδεχθεί την παροχή υπηρεσιών προς το χρήστη.
  4. Διευκρινίζεται ότι η επικοινωνία μέσω του ιστοτόπου δεν θεωρείται έναρξη διαπραγματεύσεων υπό την έννοια του νόμου για την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της επιχείρησής μας και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συναφθεί έγκυρη σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών μέσω αυτού.
 1. Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα — Εγγραφή στα Δελτία ενημέρωσης (Newsletter)

  Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέες υπηρεσίες που προσφέρει το www.stamatiouhomes.gr, τυχόν εκπτώσεις/ προσφορές και εν γένει να λαμβάνει από αυτό διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό, με την αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Προς το σκοπό τούτο θα πρέπει ο χρήστης να εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία «newsletter» του www.stamatiouhomes.gr δηλώνοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει το ανωτέρω υλικό είτε μέσω της εγγραφής του ως μέλος του ιστοτόπου είτε μέσω ειδικής φόρμας ως επισκέπτης. Ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε να αιτηθεί τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων από το www.stamatiouhomes.gr . Η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη διατηρείται έως και έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών ή την ανάκληση της δήλωσης του για λόγους προστασίας των εννόμων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας και απόδειξης των δεδομένων της συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα κλπ.). Το ίδιο ισχύει και για τη δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης του.
 1. Προστασία ανηλίκων
  1. Οι υπηρεσίες του www.stamatiouhomes.gr απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μόνη τη χρήση του ιστοτόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του, ο χρήστης εγγυάται ότι πληροί την εν λόγω προϋπόθεση.
  2. Ωστόσο, λόγω της συχνότατης χρήσης του Διαδικτύου από ανηλίκους και μολονότι οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr έχουν λάβει τα κατά το δυνατόν προσήκοντα μέτρα για την προστασία τους, εφιστά την προσοχή των γονέων, τους οποίους και προειδοποιεί, παροτρύνει και συμβουλεύει να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δη στον ιστότοπο τους χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση, επίβλεψη και συγκατάθεση τους, καθώς ενδέχεται να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για αυτά. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι εγγραφούν ή επισκεφτούν τον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη.
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.
 1. Τροποποίηση όρων — Παρέκταση αρμοδιότητας
  1. Οι διαχειριστές του www.stamatiouhomes.gr δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου τους χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.
  2. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπόψιν και έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο κάθε φορά τροποποιείται, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.
  3. Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπόψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.
  4. Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα εκ της παρούσας σύμβασης χρήσης του ιστοτόπου www.stamatiouhomes.gr ήθελε προκύψει αποκλειστικώς αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.

   Τελευταία ενημέρωση : 04.11.2021
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ESPA